Welke factoren beïnvloeden off-task multitasking tijdens de les?

Via @WouterBuelens ontdekte ik een recente studie “Off-task social media multitasking during class: determining factors and mediating mechanism”. Hierin werd onderzocht welke factoren off-task multitasking tijdens de les (d.i. niet-lesgerelateerde multitasking) beïnvloeden en hoe ze elkaar beïnvloeden. Concreet ging het over een verplichte cursus programmeren voor eerstejaarsstudenten (n=203) aan een Chinese universiteit. In deze blogpost deel ik de belangrijkste inzichten.

Uit heel wat studies blijkt dat studenten tijdens de les vaak bezig zijn met niet-lesgerelateerde activiteiten. Vooral het raadplegen van social media en het gebruik van instant messaging heeft hierbij een negatieve impact op hun aandacht, leerbetrokkenheid en prestaties.

Off-task multitasking is een complex fenomeen dat wordt gestuurd door een combinatie van interne factoren (bv motivatie, zelf-effectiviteit, persoonlijke voorkeur om te multitasken) en externe factoren (bv afleiding door klasgenoten).

De relatie tussen motivatie en multitasking tijdens de les is niet altijd even eenduidig. Sommige studies geven aan dat extrinsiek gemotiveerd studenten meer multitasken tijdens de les. Andere studies tonen geen link tussen intrinsieke motivatie en multitasking of geven aan dat zowel extrinsieke als intrinsieke motivatie gelinkt zijn aan multitasking tijdens de les.

Ook zelfeffectiviteit (self-efficacy), de overtuiging dat je je in staat bent om een bepaald gedrag te stellen om je doel te bereiken, heeft een impact op multitasking. Studenten met een hogere zelfeffectiviteit om zich te concentreren multitasken minder en minder lang. Studenten met een lage zelfeffectiviteit hebben meer de neiging om te multitasken.

Naast motivatie en zelfeffectiviteit speelt ook de voorkeur te multitasken (soms omschreven als ‘polychronicity’) een rol. Die voorkeur zorgt er vaak voor dat personen dit ook meer zullen doen, vaak ook omdat ze zich er meer competent in voelen.

Daarnaast spelen ook externe factoren een rol. Studenten die multitasken tijdens de les kunnen hun klasgenoten negatief beïnvloeden. Studenten geven soms aan afgeleid te worden door medestudenten die multitasken tijdens de les. Ook het feit dat medestudenten multitasking eerder gedogen of afkeuren leidt soms tot meer of minder multitasking.

In deze studie gingen de onderzoekers na wat de belangrijkste factoren waren die aan de basis lagen van off-task multitasking tijdens de les. Ze onderzochten hoe motivatie, zelfeffectiviteit, de voorkeur om te multitasking en afleiding door klasgenoten multitasking beïnvloeden en hoe deze factoren met elkaar gelinkt zijn. De onderzoekers kwamen daarbij tot de volgende conclusies:

  • De onderzoekers vonden een link tussen intrinsieke motivatie en off-task multitasking. De studenten die de cursus interessant en waardevol vonden, gingen minder sociale media raadplegen tijdens de les voor off-task redenen. Bij studenten die eerder extrinsiek gemotiveerd waren kon dit niet worden vastgesteld.
  • De studie bevestigde de voorspellende kracht van zelfeffectiviteit op multitasking. Studenten die geloven in hun vermogen om een leertaak tot een goed einde te kunnen brengen, vertonen meer doorzettingsvermogen en on-task gedrag.
  • Studenten die de voorkeur hebben om te multitasken vertonen tijdens de les ook meer off-task multitasking.
  • De studie bevestigde dat het gedrag van medestudenten een negatieve invloed kan uitoefenen en kan resulteren in meer off-task multitasking, zeker wanneer studenten zelf een voorkeur hebben om te multitasken.

De onderzoekers geven aan dat er verder onderzoek nodig is. Zo is een beperking van deze studie dat er werd gewerkt met zelfrapportering in plaats van het effectieve gedrag te meten. Tegelijkertijd kan ook de aard van het vak een rol gespeeld hebben en zou het resultaat mogelijk anders zijn in les met een andere aanpak.

Ze besluiten met een oproep om als docent in te zetten op het versterken van intrinsieke motivatie en de zelfeffectiviteit van studenten (door o.a. effectieve feedback en modelling), alsook om duidelijk afspraken te maken met betrekking tot het gebruik van digitale tools tijdens de les. Wanneer studenten het off-task gebruik tijdens de les als normaal beschouwen, zijn ze meer geneigd om hun aandacht te laten afdwalen. Daarom is het belangrijk om er als docent goeie en duidelijke afspraken over te maken en die met de studenten te bespreken bij aanvang van de lessenreeks.

Abstract van het onderzoek

Framed by social learning theory, the study examines a set of personal and social factors determining off-task social media multitasking inside university classrooms. We aim to clarify the relationships between social media multitasking and self-efficacy, intrinsic motivation, multitasking preference as well as peer distraction, and to elucidate the interactive relationships between these factors. Questionnaire data from 203 university students in China show that academic self-efficacy fully mediates the association between intrinsic motivation and off-task multitasking. Moreover, multitasking preference partially mediates the association between peer distraction and off-task multitasking during class time. The findings of the study contribute to a deeper understanding of why students multitask during class, which can inform the development of strategies for combating social media distraction and enhancing students’ learning engagement.

Deng, Liping & Zhou, Yujie & Hu, Qingchun. (2022). Off-task social media multitasking during class: determining factors and mediating mechanism. International Journal of Educational Technology in Higher Education. 19. 10.1186/s41239-022-00321-1.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *